Systémy zajištění jakosti

Společnost Frentech Aerospace s.r.o. udržuje a zlepšuje integrovaný systém managementu kvality, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Současně tak s důrazem na kvalitu své produkce a spokojenost zákazníků věnuje pozornost zejména řízení svých environmentálních aspektů a dále rizik, souvisejících s tvorbou bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí. S ohledem na povahu a rozsah výroby je připravena zajistit svůj provoz v běžných podmínkách a efektivně působit i v případech nežádoucích situací.

Jednou z velkých priorit společnosti Frentech Aerospace s.r.o. je tvorba takových pracovních podmínek a pracovního prostředí, které budou spoluvytvářet příznivé pracovní klima zaměstnanců organizace a povedou i ke spokojenosti ostatních zainteresovaných stran.
 
Svůj systém managementu společnost udržuje a průběžně rozvíjí tak, aby byl ve shodě nejen s požadavky zákazníků a zainteresovaných stran, ale aby byl i v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a s jinými požadavky, k nimž se dobrovolně zavázala. Významným zdrojem k zajištění efektivnosti tohoto úsilí jsou i audity našich zákazníků. Někteří z nich na základě výsledků svých auditů vydali společnosti Frentech Aerospace s.r.o. certifikát, dosvědčující shodu organizace se specifikovanými požadavky.
 
Společnost Frentech Aerospace je certifikována podle:

  • ISO 9001:2015
  • AS 9100, rev. D
  • ISO 14001:2015

Dále má zaveden systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle:

  • OHSAS 18001:2007.

Pro provádění speciálních procesů využívá společnost Frentech Aerospace s.r.o. dodavatele, kteří jsou certifikováni podle NADCAP.